Langsung ke konten utama

KITAB ZAKAT


Sekarang kita membahas KITAB ZAKAT

Oleh Ustadz Yachya Yusliha.

KITAB ZAKAT

Zakat menurut istilah agama islam artinya;kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya,denagan beberapa syarat tertentu.

Hukumnya; zakat adalah salah satu rukun islam yang lima,fardu a’in atas tiap2 orang yang cukup syarat2nya.Zakat mulai diwajibkan pada tahun kedua hijriyyah.

Barang2 yang wajib dizakati;

1.Hewan ternak.Jenis hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah;unta,sapi,kerbau dan kambing

2.Emas perak

3.Biji2an yang menjadi bahan pokok.Seperti beras, jagung,gandum dan sebagainya

4.Buah2an[kurma dan anggur]

5.Harta perniagaan

6.Harta terpendam[rikaz]

            SYARAT2 WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT HEWAN TERNAK ADA 6;

1.Beragama islam

2.Oang yang merdeka[bukan hamba sahaya]

3.Milik yang sempurna.Sesuatu yang belum sempurna di miliki tidak wajib dikeluarkan zakat

4.Haol.Yaitu harta yang dimilikinya telah sampai setahun lamanya

5.Digembalakan di rumput yang mubah.Adapun binatang yang diambilkan makanannya tidak wajib di zakati

6.Nisob.Harta yang dimilikinya telah sampai batas tertentu yang wajib dizakati

            SYARAT2 WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT EMAS PERAK ADA 5;

1.Beragama islam

2.orang yang merdeka

3.Milik yang sempurna

4.Nisob

5.Haol[telah di simpan selama satu tahun]

            SYARAT2 BAGI PEMILIK BIJI MAKANAN YANG WAJIB DIZAKATI ADALAH;

1.Islam

2.merdeka

3.Milik yang sempurna

4.sampai nisobnya

5.biji makanan itu ditanam oleh manusia

6.biji makanan itu mengenyangkan dan tahan disimpan lama

            PERLU DIKETAHUI;

Hasil paroan sawah wajib dizakati,apabila benihnya dikeluarkan oleh orang yang punya sawh,maka yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang yang punya sawahnya.Dan apabila benihnya dikeluarkan oleh petani yang menggarapnya,maka zakat seluruh hasil sawah harus dikeluarkan oleh petani.

            SYARAT2 WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT BUAH KURMA DAN ANGGUR ADA 4;

1.Beragama islam

2.orang yang merdeka

3.Milik yang sempurna

4.Nisob

            SYARAT2 WAJIB MENGELUARKAN ZAKAT HARTA PERNIAGAAN ADA 5;

1.Beragama islam

2.Orang yang merdeka

3.Milik yang sempurna

4.Sudah nisob

5.Sudah haol

            NISOB DAN ZAKAT SATU PERSATUNYA;

1.Nisob dan zakat unta

Nisob unta dimulai dari 5 ekor sampai 9 ekor,zakatnya;satu ekor kambing berumur 2 tahun atau satu ekor domba berumur satu tahun.Dari 10 ekor sampai 14 zakatnya 2 ekor kambing  usia 2 tahun atau 2 ekor domba usia 1 tahun.15 sampai 19 zakatnya 3 ekor kambing usia 2 tahun atau 3 ekor domba usia satu tahun.20 ekor sampai 24 zakatnya 4 ekor kambing usia 2 tahun atau 4 ekor kambing usia 1 tahun,dan seterusnya.

2.Nisob zakat sapi dan kerbau

Nisob zakat sapi dari mulai 30 ekor  sampai 39 zakatny;satu ekor anak sapi atau satu ekor kerbau berumur 2 tahun lebih.40 sampai 59 zakatnya;satu ekor anak sapi atau satu ekor kerbau berumur 2 tahun lebih.60 sampai 69 zakatnya;2 ekor anak sapi atau satu ekor kerbau  berumur 1 tahun lebih.70 sampai seterusnya zakatny;satu ekor anak sapi atau satu ekor kerbau berumur 2 tahun lebih.

3.Nisob zakat kambing

Nisob zakat kambing dari mulai 40 sampai 120 zakatnya;satu ekor kambing betina usia 2 tahun lebih atau satu ekor kerbau betina usia satu tahun lebih.120 sampai 200 zakatnya;2 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih atau 2 ekor domba betina usia satu tahun lebih.201 sampai 399 zakatnya;3 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih atau 3 ekor domba betina usia satu tahun lebih.400 ekor sampai seterusnya zakatnya;4 ekor kambing betina usia 2 tahun lebih atau 4 ekor domba  betina usia satu tahun lebih.

4.Nisob emas perak dan zakatnya

Emas dan perak wajib di zakati apabila yang bersihnya cukup satu nisob.

Nisob emas 20 misqol,berat timbangannya 93,6 gram;zakatnya 1/40[2,1/2 persen=1/2 misqol=2,125 gram].

Nisob perak 200 dirham [624 gram],zakatnya 1/40[2 ½ persen =5 dirham [15,6 gram].

5.Nisob biji dan buah2an

Nisob biji yang mengenyangkan dan buah2an adalah 300 so’[kurang lebih 930 liter]bersih dari kulitnya.

1 wasaq =60 so’

5 wasaq=5x 60 so’=300 so’

1 so’=3,1 liter.jadi 300×3,1=930 liter[satu nisob]

Zakatnya kalau yang diairi dengan air sungai atau air hujan adalah 1/10[10 persen].Tetapi kalau diari dengan air kincir yang ditarik oleh binatang,atau disiram dengan alat yang memakai biaya ,zakatnya adalah 1/20 [5 persen].Selebihnya dari satu nisob [300 so’] dihitung zakatnya menurut perbandingan yang tersebut diatas [10 persen atau 5 persen].

Mulai wajib zakat biji dan buah2an ialah bila sudah di miliki,yaitu dari sesudah masak.Zakat itu wajib dikeluarkan tunai apabila sudah terkumpul,dan yang menerimanya sudah ada.

Peringatan;biaya mengurus biji dan buah2an,misalnya biaya mengetam,mengeringkan membersihkan dan membawanya  dan sebagainya,semua itu wajib dipikul oleh yang punya [pemilik];berarti tidak mengurangkan hitungan zakatnya.

            HASIL TAMBANG

Hasil tambang emas dan hasil tambang perak ,apabila sampai satu nisob ,wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga dengan tidak disyaratkan sampai satu tahun,seperti pada biji2an dan buah2an .Zakatnya adalah 1/40[2 ½ persen].

Sabda Rosulullah SAW;

 

            ZAKAT RIKAZ[harta terpendam]

Rikaz adalah emas atau perak  yang di tanam oleh kaum jahiliyyah [zaman sebelum islam].Apabila kita mendapat emas atau perak yang ditanam oleh kaum jahiliyyah itu wajib kita keluarkan zakat sebanyak 1/5[20 persen].

Rikaz tidak disyaratkan sampai satu tahun .Tetapi apabila didapat,wajib dikeluarkan zakatnya pada waktu itu juga,seperti zakat hasil tambang emas dan perak .Adapun nisobnya,sebagian ulama berpendapatbahwa disyaratkan sampai satu nisob,pendapat ini menurut mazdhab syafi’i.Menurut pendapat yang lain,seperti mazdhab imam maliki,imam abu hanifah serta imam ahmad dan pengikut2 mereka ,nisob itu tidak menjadi syarat.

Rikaz itu menjadi kepunyaan yang mendapatkannya,dan ia wajib membayar zakat apabila didapat dari tanah yang tidak dipunyai orang. Tetapi kalau didapat dari tanah yang dipunyai orang ,maka perlu ditanyakan kepada semua orang yang telah memiliki tanah itu.Kalau tidak ada yang mengakuinya ,maka rikaz itu kepunyaan membuka tanah itu.

            ZAKAT FITRAH

Pada setiap hari raya ‘idul fitri,setiap orang islam ,laki2 dan perempuan ,besar kecil,merdeka atau hamba sahaya,diwajibkan membayar zakat  fitrah sebanyak 3,1 liter dari makanan yang mengenyangkan  menurut tiap2 tempat [negeri].

            SYARAT2 WAJIB ZAKAT FITRAH;

1.Beragama islam

2.Seseorang yang mengalami  hidup pada bulan Romadhon dan bulan syawal,sekalipun mengalami hidupnya sebentar, seperti;bayi yang Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadha,dan meninggal setelah terbenam matahari[sesudah adzan magrib].Anak yang lahir sesudah terbenam matahari tidak wajib zakat fitrah .Orang yang menikah yang sudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan fitrah istrinya yang baru dinikahinnya itu.

3.Dia mempunyai harta lebih dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya,baik manusia ataupun binatang ,pada malam hari raya atau siang harinya.

            ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT;

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang tlah ditentukan Allah SWT di dalam Alqur’an ,mereka itu terdiri atas 8 golongan.

Firman Allah SWT;

‘’Sesungguhnya zakat2 itu hanyalah untuk orang2 fakir ,miskin,pengurus2 zakat,para mu’allaf yang dibujuk hatinya  untuk memerdekakan budak ,orang2 yang berutang untuk jalan Allah dan orang2 yang sedang dalam perjalanan ,sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah SWT[At-Taubah;60].

Menurut madzhab Imam Syafi’I;

1.Fakir;orang yang tidak mempunyai harta dan usaha atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya  dan tidak ada orang yang berkewajiban member belanjanya.

2.Miskin;orang yang mempunyai  harta atau usaha sebanyak seperdua kecukupannya atau lebih tetapi tidak sampai  mencukupi.Yang dimaksud mencukupi adalah cukup menurut umur biasa ,62 tahun.

3.’Amil;Semua orang yang bekerja mengurus zakat,sedangkan ia tidak dapat upah selain dari zakat itu

4.Mu’allaf;ada 4 macam;

A.orang yang baru masuk islam,sedangkan imannya belum teguh

B.orang islam yang benpengaruh dalam kaumnya dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat maka orang lain dari kaumnya akan masuk islam

C.orang islam yang berpengaruh terhadap kafir,kalau dia diberi zakat,kita akan terpelihara dari kejahatan fakir yang dibawah pengaruhnya.

D.orang yang menolak kejahatan  orang yang anti zakat.

5.Hamba sahaya;hamba yang dijanjikan oleh tuannya bahwa dia boleh menebus dirinya ,maka hamba itu diberi zakat sekedar untuk penebus dirinya.

6.Orang yang berutang,ada 3 macam;

A.Orang yang berutang karena mendamaikan dua orang yang sedang berselisih

B.Orang yang berutang karena untuk kepentinga dirinya pada keperluan yang mubah,tetepi dia sudah taubat

C.Orang yang berutang karena menjamin utang orang lain,sedangkan dia dan orang yang dijaminnya itu tidak dapat membayar utang.Yang dua[b dan c]diberi zakat kalau dia tidak mampu membayar utangnya,tetapi yang pertama[a]diberi zakat sekalipun dia kaya.

7.Sabilillah;balatentarayang membantu dengan kehendaknya sendiri,sedangkan dia tidak mendapat gaji tertentu dan tidak pula mendapat bagian dari harta yang disediakan  untuk keperluan peperangan dalam kesatuan balatentara.Orang ini diberi zakat meskipun dia kaya sebanyak keperluannya untuk masuk ke medan peperangan ,seperti biaya hidupnya,membeli senjata,kuda,dan alat perang lainnya.

            ORANG YANG TIDAK BERHAK MENERIMA ZAKAT

1.Orang kaya dengan harta atau kaya dengan usaha dan penghasilan

2.Hamba sahaya

3.Keturunan Rosulullah SAW

4.Orang dalam tanggungan yang berzakat,artinya orang yang berzakat tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang yang dalam tanggungannya dengan nama fakir atau miskin  sedangkan mereka mendapat nafkah yang mencukupi.Tetapi dengan nama lain seperti  nama pengurus zakat atau berutang ,tidak ada halangan.Begitu juga kalau mereka tidak mencukupi dari nafkah yang wajib.

5.Orang yang tidak beragama islam.

            HIKMAH[GUNANYA] ZAKAT

Hikmah zakat sungguh penting dan banyak,baik terhadap sikaya,si miskin maupun terhadap masyarakat umum.Diantaranya adalah;

1.Menolong orang yang lemah dan susah agar dia dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan terhadap makhluk  Allah [masyarakat].

2.Membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela serta mendidik diri agar bersifat mulia dan pemurah dengan membiasakan membayarkan amanat kepada orang yang berhak dan berkepentingan .

3.Sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya

4.menjaga kejahatan2 yang akan timbul dari si miskin dan yang susah.

5.Mendekatkan hubungan kasih sayang  dan cinta mencintai antara si miskin dengan si kaya.

            SEDEKAH SUNAT

Selain dari sedekah wajib[zakat dan kifarat],agama juga menganjurkan supaya bersedekah pada jalan Allah secukupnya apabila ada kepentingan2 yang memerlukan ,baik pada hal2 tertentu atau pada kemaslahatan umum.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

DO'A KHATAM AL-QUR'AN

Doa Setelah Membaca Al-Qur'an   اَللهُمَّ ارْحَمْنِىْ بِالْقُرْآنِ. وَاجْعَلْهُ لِىْ اِمَامًا وَنُوْرًا وَّهُدًى وَّرَحْمَةً. اَللهُمَّ ذَكِّرْنِىْ مِنْهُ مَانَسِيْتُ وَعَلِّمْنِىْ مِنْهُ مَاجَهِلْتُ. وَارْزُقْنِىْ تِلاَ وَتَه آنَآءَ اللَّيْلِ وَاَطْرَافَ النَّهَارٍ. وَاجْعَلْهُ لِىْ حُجَّةً يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ.   Allaahummarhamnii Bil Qur'Aani. Waj'Alhu Lii Imaaman Wa Nuuran Wa Hudan Wa Rohmah. Allaahumma Dzakkirnii Minhu Maa Nasiitu Wa 'Allimnii Minhu Maa Jahiltu. Warzuqnii Tilaa Watahu Aanaa-Al Laili Wa Athroofan Nahaar. Waj'Alhu Lii Hujjatan Yaa Rabbal 'Aalamiina.   Artinya : “Ya Allah, rahmatilah aku dengan Al-Quran yang agung, jadikanlah ia bagiku ikutan cahaya petunjuk rahmat. Ya Allah, ingatkanlah apa yang telah aku lupa dan ajarkan kepadaku apa yang tidak aku ketahui darinya, anugerahkanlah padaku kesempatan membacanya pada sebagian malam dan siang, jadikanlah ia hujjah yang kuat bagiku, wahai Tuhan seru sekalian alam.”

Rukun haji

Assalamu'alaikum temen-temen kali ini akan saya coba menyampaikan .... Rukun Haji dan Umrah, Beserta Syaratnya Secara Lengkap Rukun haji dan umrah  – Haji dan umrah merupakan salah satu rukun islam yang ke lima, menjalankan ibadah haji sangat wajib dikerjakan bagi umat islam seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan. Menunaikan ibadah haji adalah melakukan amal ibadah tertentu bagi umat islam, yang mampu niat secara yang benar karena mencari keridhaan Allah SWT. Dan serta mampu dalam fisik, rezki, maupun ilmu secara benar, yang diajarkan oleh nabi Saw. Melaksanakan ibadah haji juga kegiatan pada waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Kalau kita perlu ketahui yang dimaksud dengan waktu tertentu adalah pada bulan haji yang dimulai bulan syawal sampai 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan amalan yang wajib dikerjakan pada haji ialah thawaf, sa’i, wukuf, mazbit di muzdalifah, melempar jumrah, dan mabit di mina. 1 Islam Islam adalah merupakan salah satu i

Khiyar ada 3 macam

Sebutkan 3 macam khiyar berserta contohnya Tanyakan detil pertanyaan Ikuti tidak puas? sampaikan Jawabanmu Khiyar ada 3 macam yaitu: 1. Khiyar majlis yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih, baik akan melanjutkan akadnya atau membatalkannya, selama mereka berada dalam satu tempat majlis  2. Khiyar syarat yaitu antara penjual dan pembeli yg melakukan khiyar dijadikan syarat sewaktu akad/majlis akad oleh keduanya, atau salah seorangnya 3. Khiyar c*cat yaitu pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya, apabila barangnya itu ada sesuatu yg c*cat dan ketika pembeli tidak tahu Maaf kalau salah